Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
  • © 2024 Psyvel 0

PSYVEL


INFORMATIE OVER INTAKE, BEHANDELING EN SAMENWERKING
Bij Psyvel behandelen wij (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder.

Een intake bestaat doorgaans uit meerdere gesprekken:
In het eerste gesprek worden de klachten, symptomen en persoonlijke omstandigheden in kaart gebracht.

In het tweede gesprek kan dieper worden ingegaan op de problematiek, de mogelijke oorzaken en eventuele achtergronden van de klachten. Meestal komt dit in het eerste gesprek ook al aan bod.

Op de praktijk zijn diverse mogelijkheden voor aanvullend psychologisch onderzoek. In voorkomende gevallen kan dit zowel voor de behandelaar als de cli
ënt(e) extra duidelijkheid verschaffen.

In het derde gesprek kan het adviesgesprek plaatsvinden, waarin informatie wordt gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden. Dan wordt in gezamenlijk overleg de behandeling opgesteld en vastgelegd in een ‘behandelovereenkomst’. Soms zijn de mogelijkheden al v
óór een derde gesprek voldoende duidelijk. Dan worden deze uiteraard eerder besproken. Het kan ook nodig zijn informatie bij andere (eerdere) behandelaren op te vragen (uiteraard alleen met toestemming van de patiënt(e).

Na deze intake-periode kan de behandeling worden gestart. Tijdens de behandeling zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden met de pati
ënt(e).

De verwijzende arts, veelal de huisarts of een specialist, wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij de pati
ënt(e) hiertegen bezwaar maakt.


Samenwerking met verwijzer/huisarts, POH-GGZ
De lijnen met huisartsen zijn kort. Dit draagt bij aan een goede samenwerking tussen onze praktijk en de verwijzende huisartsenpraktijken. Dit geldt evenzo voor de psychologen, die als POH-GGZ vanuit de huisartsenpraktijken betrokken zijn bij verwijzingen. Indien nodig is er voorafgaand aan een verwijzing (telefonisch) overleg over de mogelijkheden binnen onze praktijk.

Een huisarts wordt op de volgende momenten door de behandelaar op de hoogte gesteld:
- na de intake, waarbij de verwijzer/huisarts op de hoogte wordt gesteld van de beoogde behandeling,
- tijdens de behandeling, wanneer er reden is geweest het behandelplan te wijzigen,
- na afloop van de behandeling, om een terugkoppeling te geven over het verloop en het resultaat van de behandeling.

Deze communicatie verloopt via brief (veelal verzonden via Zorgdomein.nl), en alleen bij goedkeuring hiervan door de pati
ënt.


Samenwerking Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
Binnen de praktijk wordt zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ aangeboden. Dit maakt een overgang van de ene naar de andere zorgsoort relatief eenvoudig realiseerbaar. Op basis van de verwijzing en een eventuele telefonische pr
é-intake (20 minuten) wordt bij Psyvel een zorgaanbod (GBGGZ of SGGZ) vastgesteld. Overleg tussen de (hoofd)behandelaar Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vindt binnen Psyvel wekelijks plaats, waarbij gekeken wordt of het zorgaanbod nog volstaat, of dat er een aanpassing dient te komen.

Vanaf 1 april 2017 is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de pati
ënt wordt overgedragen van de Basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ of omgekeerd. Een melding aan de huisarts (door de behandelaar) is dan voldoende.


ROM-vragenlijst
Om de effectiviteit van de behandeling te kunnen meten wordt u de zgn. ROM-vragenlijst digitaal toegestuurd, aan het begin en het eind van de behandeling, en vaak ook halverwege. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de gemiddelde effectiviteit van behandelingen. Instanties gebruiken deze (geanonimiseerde) data om verschillen tussen de verschillende zorgverlenende organisaties te kunnen zien. (ROM staat voor Routine Outcome Measurement.)

N.B. Er wordt nadrukkelijk
geen persoonlijke en/of medische informatie met zorgverzekeraars of overige instanties gedeeld. De aan ons toevertrouwde informatie en gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden onder geen beding gedeeld.